Privacy verklaring Fysiotherapie Beatrixpark

Fysiotherapie Beatrixpark hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Bij Fysiotherapie Beatrixpark gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens. Op deze wijze willen wij u inzicht geven in onze werkwijze. 

 • Uw medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen onze praktijk en eventueel voor overleg met andere medisch specialisten.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels wachtwoorden afgeschermd.
 • Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maatschap Fysiotherapie Beatrixpark houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Privacy Policy Fysiotherapie Beatrixpark

Als Fysiotherapie Beatrixpark zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Beatrixpark verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Zorgverzekeraar en polis gegevens
 • Identiteitsbewijs

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een vraag op onze website in te sturen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Fysiotherapie Beatrixpark verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Medische gegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 Waarom we gegevens nodig hebben

Fysiotherapie Beatrixpark verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bijhouden van het behandeldossier om u zo goed mogelijk van dienst te zijn
 • Het afhandelen van uw betaling of declaratie bij de zorgverzekeraar
 • Contact met uw huisarts of verwijzer
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het door de verzekeraar verplicht gestelde onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van de van de zorg (hiervoor worden een aantal gegevens naar QDNA verzonden).
 • Verzenden van praktijkinformatie, zoals een nieuwsbrief
 • Fysiotherapie Beatrixpark verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, het aanmaken van een behandeldossier of indienen van declaraties bij zorgverzekeraars.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiotherapie Beatrixpark verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie Beatrixpark blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van en website beheer van Maatschap Fysiotherapie Beatrixpark
 • Het uitzetten van een kwaliteitsonderzoek

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiotherapie Beatrixpark neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie Beatrixpark) tussen zit. Fysiotherapie Beatrixpark gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Fysiologic; in dit programma worden alle persoonsgegevens van patiënten bewaard.

Zorgmail;. in dit programma ontvangen en versturen wij verwijzingen van andere zorgverleners. Tevens hebben wij via dit programma contact met zorgverleners op het gebied van behandeling of behandelbeleid.

COV: middels dit systeem wordt controle op verzekeringsrecht nagegaan.

En-track: middels dit systeem worden trainingsschema’s voor u gemaakt.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Beatrixpark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens       > 20 jaar    > Wettelijk verplicht onder WGBO
Behandelgegevens       > 20 jaar    > Wettelijk verplicht onder WGBO
Financiële gegevens     > 7 jaar     >  Wettelijk verplicht Belastingdienst

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers fysiotherapiebeatrixpark.nl gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij het verzoek tot verwijdering in strijd is met de wet WGBO of de Belastingdienst. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Beatrixpark en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysiotherapiebeatrixpark.nl of dit verzoek indienen aan de balie. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beveiliging

Fysiotherapie Beatrixpark neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Maatschap Fysiotherapie Beatrixpark van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Maatschap Fysiotherapie Beatrixpark
Beatrixpark 26
7101 BN Winterswijk
info@fysiotherapiebeatrixpark.nl

Afspraak maken

Een afspraak maken doe je gemakkelijk online, maar bellen kan natuurlijk ook!